Contact Us

Metro Manila Ministries
1302 N. Iroquois Rd.

Wichita, Kansas USA

info@metromanilaministries.org